Billige fester til dig og Danmark


Gå til indhold

Lejebetingelser

Lejebetingelser:

Ordren er bindende fra 8 dage efter ordre-bekræftelsens dato. Evt. justeringer i antal bedes meddelt senest 8 dage før brugsdato
(i konfirmationsperioden senest 3 uger før). Ordrebekræftelse sendes normalt via e-mail. E-mailadressen benyttes også til nyhedsmail, der udsendes 2-3 gange årligt. (Kan fravælges)

Træborde, stole og emballage må ikke udsættes for fugt - eller benyttes under åben himmel.

Reklamationer skal ske før brugen, da de ellers ikke kan tages til følge. Ring hurtigst muligt så fejlen kan udbedres.

Betaling sker med 50 % ved bestilling og 50 % netto kontant ved levering eller indbetales netbank senest 3 dage før levering, såfremt andet ikke fremgår af lejeaftalen. Evt. opnåede rabatter bortfalder, såfremt betalingsaftalen ikke overholdes.

Manglende eller beskadigede dele afregnes ved returneringen. Erstatninger beregnes til gældende dagspris. Betales erstatninger ikke indenfor fastsatte tidsfrist beregnes genleje af de manglende effekter (liggedagsafsavn) med 1,5 x pr påbegyndt uge.

Lejer bærer det fulde ansvar for det lejede i den aftalte lejeperiode.
Kørselstaksterne er gældende for teltordrer med aflæsning i jordplan indtil 25 m fra køretøj.

Værneting: Værneting er udlejers retskreds.

Ansvar overfor offentlige myndigheder påhviler alene lejeren. For skader på personer eller ting, der befinder sig i eller ved teltet er udlejer ikke erstatningspligtig. Udlejer har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør og vandledninger af enhver art, der måtte befinde sig i teltets opsætningsareal.

Teltpladsen skal være jævn og ryddet. Jordbunden skal være af en beskaffenhed, så teltpløkke ikke kan gå løs. Der skal være køremulighed for lastbil til/på pladsen. Undlad at slå græsset 10 - 12 dage før opsætningen.

Betalingsbetingelser for telte: 50% ved bestilling og restbeløb ved leveringen. Kontrakten er bindende og skal returneres senest 8 dage fra udstedelsesdatoen.

Såfremt kontrakten efterfølgende annulleres har udlejer krav på det fulde beløb, medmindre det lykkes at udleje det afbestilte til anden side.

Leveringsbetingelser: I tilfælde af strejke, lock-out eller anden arbejdsstandsning, krig, ildsvåde, orkan, ulykkestilfælde, havari eller anden force majeure, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør teltets opstilling, udsættes opstillingen - uden ansvar for udlejeren - så længe denne tilstand vedvarer.

Alene kontraktens bestemmelser er gældende. Alle mundtlige aftaler, som ikke er påført kontrakten, annulleres samtidig med dennes underskrift. Er underskriver et selskab, fond eller forening, hæfter underskriver som selvskyldner kautionist.

Når teltet ikke anvendes skal sideduge ALTID være påsat og teltet tillukket. Klistermærker o. lign. må ikke anbringes på telt/ omgangsdug! Der må ikke grilles (grilltelt undtaget) eller tilberedes osende mad i teltet eller dets nærhed. Lejer sørger selv for opsætning/ nedtagning af borde og stole samt ophængning/ nedtagning af lys. Teltet skal være ryddet ved returneringen. Affald skal være fjernet. Lejet inventar samles i stakke på anvist plads (normalt samme sted som levering). Defekt materiel må ikke blandes med brugbart materiel. Er lejer ikke til stede ved returneringen, accepteres udlejers optælling.


Hjem | Telte | Inventar | Kontakt | Lejebetingelser | Site Map


Retur til indhold | Retur til hovedmenu